Historia

Historia powstania SIMP

Zawodowa nazwa "technik" wyprzedza w Polsce o kilkaset lat nazwę "mechanik". Początki zespołowej działalności mechaników polskich wywodzą się ze znacznie wcześniejszej zespołowej działalności techników polskich.

Pierwszy zespół pracujących naukowo techników polskich działał z inicjatywy Stanisława Staszica od 1800r. - 1830r. w ramach Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W roku 1877 powstawały stowarzyszenia techniczne w Krakowie i we Lwowie, w których działało wielu wybitnych mechaników polskich.

W ramach IV Zjazdu Techników Polskich, podzielonego na osiem zjazdów branżowych, odbył się w roku 1912 w Krakowie Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Mechaników Polskich.

W 1913r. w Stowarzyszeniu Techników w Warszawie zorganizowano Koło Mechaników.

W latach 1918 - 1922 zarysował się stały, ale jeszcze słaby, rozwój działalności Koła Mechaników.

We wrześniu 1923r. odbył się w Warszawie I Zjazd Mechaników Polskich, na którym postanowiono utworzyć SIMP.

Okres początkowej działalności mechaników polskich (od roku 1925), zwany okresem działalności przedstowarzyszeniowej, zamyka zorganizowany w kwietniu 1925r. przez Koło Mechaników w Warszawie i Koło Mechaników we Lwowie - II Zjazd Mechaników Polskich. Na Zjeździe ustalono ogólne cele i zadania przyszłego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP).
Za oficjalną datę powstania SIMP należy uważać dzień 28 czerwca 1926r.

Podstawowe formy ówczesnej pracy SIMP niewiele odbiegały od dzisiejszych. Podobnie jak dziś Stowarzyszenie zwoływało okresowe Zjazdy naukowe, organizowało konferencje, sympozja, kursy, odczyty i spotkania dyskusyjne.

Ostatnie przedwojenne XII Walne Zebranie Delegatów SIMP odbyło się 13 marca 1939r.

Okres okupacji niemieckiej uniemożliwił wszelką jawną działalność społeczną, czy też techniczną.

W sposób konspiracyjny prowadzono jednak pewne prace z nadzieją wykorzystania ich po zakończeniu wojny.

Już w kilka miesięcy po wyzwoleniu, bo w dniu 22 marca 1946r. odbył się pierwszy powojenny Walny Zjazd Delegatów SIMP (czternasty licząc od początku istnienia Stowarzyszenia).

Do 1960r. Zjazdy Delegatów SIMP odbywały się corocznie, od 1961r. co dwa lata, a od 1980r. co cztery lata.

Walne Zjazdy mają na celu dokonanie oceny pracy Stowarzyszenia w okresie poprzedzającym Zjazd, ustalenie planu działania na okres pozjazdowy oraz przeprowadzenie wyborów nowych władz Stowarzyszenia.

W 1951r. powstają pierwsze koła zakładowe SIMP - dzięki ich powstaniu tworzy się mocniejsza więź pomiędzy członkami Stowarzyszenia, a Zakładami pracy. Koła te stopniowo przekształcają się w Oddziały SIMP, których w 1962r. było już 32. Oddziały SIMP przetrwały to chwili obecnej.

Według danych statystycznych z roku 2003 w ramach SIMP działa 48 oddziałów, 30 Sekcji i Towarzystw Naukowo - Technicznych oraz 92 Ośrodki działalności gospodarczej, w tym Zamek SIMP w Rydzynie.
w 2001r. SIMP obchodził 75lecie swego istnienia.
w 2006r. SIMP obchodził 80lecie swego istnienia.

Historia O/SIMP Kielce

Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej dawni członkowie SIMP przystąpili do zorganizowania ruchu stowarzyszeniowego w Kielcach. Jesienią 1946 roku powstało Koło Terenowe podległe Oddziałowi Warszawskiemu. Działalność koła ograniczała się jedynie do fabryki "Granat" (dziś "NSK"). Dopiero w latach 1950 - 1951 działalność rozszerzyła się na inne zakłady Kielc.

W 1951 roku Koło przekształciło się w oddział. Członkowie SIMP w latach 50-tych czynnie włączyli się do ruchu wynalazczego i racjonalizatorskiego. Przy oddziale otwarto kurs na stopień inżyniera, a w zakładach organizowano kursy dokształcające specjalistów. Tworzono brygady robotniczo - inżynierskie, wygłaszano odczyty, organizowano wystawy i pokazy nowych metod produkcji.

Liczba członków wzrosła z 72 w roku 1951 do 357 w roku 1957.

W kolejnych dwóch latach do największych osiągnięć kieleckiego oddziału SIMP należało zorganizowanie konferencji poświęconych współpracy przemysłu terenowego i spółdzielczego z przemysłem kluczowym oraz kooperacji w przemyśle maszynowym województwa kieleckiego.
Rozpoczęto wydawanie własnego biuletynu.

Początki lat 60-tych przyniosły kilka akcji opracowania norm czasowych technicznie uzasadnionych, opiekę nad stażystami w zakładach pracy oraz politechnizacji nauczania.

Lata następne charakteryzowały się regularną pracą stowarzyszeniową. Zajmowano się politechnizacją wsi, rozbudową Kielc, organizacją Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Powszechne były szkolenia kadry inżyniersko - technicznej, kursy specjalnościowe. Utworzono grupę rzeczoznawców, powołano także Zarząd Porozumienia Oddziałów SIMP województwa kieleckiego.

W 1976 roku rozwiązano oddziały SIMP w Skarżysku i Starachowicach tworząc oddział wojewódzki w Kielcach, natomiast w miastach tych powołano Komitety Miejskie. Oddział wojewódzki liczył wówczas 2180 członków indywidualnych, 26 członków zbiorowych, 48 kół zakładowych i 12 sekcji naukowo - technicznych.

Lata 1984 - 1986 były szczególnym okresem wdrażania reformy gospodarczej.
Oddział wojewódzki skoncentrował się na zaangażowaniu kadry technicznej w rozwój działalności przedsiębiorstw zmierzających do wyprowadzenia kraju z kryzysu gospodarczego. Interesowano się kształtowaniem właściwej polityki płacowej i dokumentowaniem twórczej działalności inżynierów i techników. Ważną sprawą było pozyskiwanie nowej kadry technicznej. Podejmowano skuteczne działania zmierzające do rozwoju kół zakładowych, prowadzono wymianę doświadczeń oraz rozszerzano doskonalenia zawodowe. Oddział Wojewódzki aktywnie włączył się w rozwiązywanie zagadnień postępu technicznego oraz tworzenie warunków dla ruchu racjonalizatorskiego. Zajmował się również umożliwianiem zdobywania specjalizacji zawodowej inżynierów.
W styczniu 1983 roku powstały dwie agendy gospodarcze przy Oddziale:

 1. Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr - Ośrodek w Kielcach, który prowadził działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr inżynieryjno - technicznych i popularyzacji zagadnień technicznych.
  W kwietniu 1999 roku Ośrodek zakończył działalność a w jego miejsce powstał Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa działający w zasadzie umowy franszyzy.
 2. Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego - Ośrodek w Kielcach, który wykonywał prace z zakresu:
  • oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych, ciągników,
  • wyceny maszyn i urządzeń (budowlanych, rolniczych),
  • postępu technicznego (opracowania dokumentacji techniczno - technologicznej) urządzeń
 3. Ośrodek zakończył działalność w połowie 1996 roku, a jego obowiązki przejął w czerwcu 1999 ODKiR.

W latach 90-tych nastąpił gwałtowny spadek liczby Kół Zakładowych, w skutek masowych zwolnień w czołowych zakładach przemysłowych w Kielcach, Końskich, Suchedniowie, Stąporkowie, Skarżysku - Kam., Sędziszowie.

Dodatkowo w 1989 roku Komitet Miejski w Starachowicach, a w 2000 roku Komitet Miejski w Skarżysku - Kam. wystąpiły do ZG SIMP z wnioskiem o utworzenie samodzielnych oddziałów.

W związku z tym liczba kół zakładowych z 58 w roku 1987 zmniejszyła się do 4 w 2002r.

W listopadzie 2010 roku została reaktywowana Sekcja Spawalnicza a oddział nawiązał współpracę z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

W dniu 20 marca 2013 r. z inicjatywy koleżanki Joanny Adamczyk odbyło się w siedzibie Targów Kielce spotkanie organizacyjne przyszłego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej. Ze strony Zarządu Głównego PTBNiDT w spotkaniu uczestniczył kol. Dariusz Wojdała. Podjęto uchwałę o powołaniu Oddziału PTBNiDT oraz dokonano wyboru zarządu Oddziału. Przewodniczącą Oddziału wybrano jednogłośnie koleżankę Joannę Adamczyk - menadżera projektów Targów Kielce, inicjatorkę powołania przy Oddziale SIMP w Kielcach O/PTBNiDT.

W dniu 29 marca 2017 roku w Zespole Szkół Mechnanicznych w Kielcach pod patronatem Urzędu Miasta Kielce (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) odbyła się XXI edycja sesji popularnonaukowej "Człowiek - Motoryzacja - Ekologia. Po raz pierwszy w organizacji pomagało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Kielce. Celem sesji jest popularyzacja zachowań proekologicznych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

W październiku 2017 r. ODKiR SIMP był współorganizatorem 46 Konferencji Badań Nieniszczących w Starachowicach.

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2018r.